Lilypie Fourth Birthday tickers گمگشته ديار محبت - قصه های تيام کوچولو

گمگشته ديار محبت

گمگشته ديار محبت ؛ ديوانه ام ؛ ديوانه
شکوه به کوی يار چگونه برم که او نيز در پی يارانی دگر؛ گم شده است
سکوت چه واژه زيبايست و زيباتر از آن ؛ سکوت بغضی تنها
چه آرام می شکند اين چينی نازک تنهايی من ؛ که حتی از پاره پاره شدن سنگينش
سکوت را نيز شرم می آيد از رقص و پايکوبی

مامان تیام ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸۱