اوباما یا مک کین

از تیام پرسیدیم دوست داری کی رییس جمهور بشه؟ مک کین یا اوباما ؟ گفت : مک کین .

پرسیدم دوست داری کی رییس جمهور بشه ؟ اوباما یا مک کین ؟ بازم گفت : مک کین

بهش گفتم : مامان جان اوباما خوبه... اوباما ... اوباما 

گفت : مک کین !!!!!!سوال

/ 1 نظر / 8 بازدید
آزاده

[خنده][خنده] وای عزیزم . اهی فدات بشم آخه / خوب بچه حق داره اونجا دموکراسیه خوب [نیشخند][نیشخند][نیشخند]