ترانه ی : ای ایران ای مرز پر گهر


ای ایـــــــــران ای مـــــــــرز پـــــر گـــهـــر

ای خــــــاکــــت ســــــرچشمـــه ی هنــــــــر

دور از تــــــــــو انــــــــدیشــــــه ی بــــــدان

پـــــــــــاینــــــــــــده مــانـــــی تـــو جــاودان

ای دشمـن ار تـــو سنــگ خـــاره ای من آهــنم

جـــان مــــن فـــــدای خــــاک پــــای مـیـهنـــم

مهــــــــــر تـــــــــو چـــــــون شــد پیشــــه ام

دور از تـــــــــو نـــــیـســــــت انــــدیشـــــه ام

در راه تـــــو کی ارزشـــی دارد ایــن جــان مـا

پـــایـــنـــده بــــــــاد خــــــــاک ایــــــران مـــا

سنــــــــگ کـــــوهــــــت در و گوهــر اســـت

خـــــاک دشتــــت بــــهـتــــــــر از زر اســــت

مــهــــــــــرت از دل کـــــــی بــــــرون کنـــم
بـــــــر گـــــــــــو بـــی مهــر تو چـــون کنــم؟

تــــا گردش جهان و دور آسمـــان به پـــاســـت

نـــــور ایـــــزدی همیشـــه رهنـمـــای ماســت

مـهــــــــــــر تو چـــــــــون شـــد پیشــــــــه ام

دور از تـــــــــــو نـــــیــــــست انـــدیشـــــه ام

در راه تــــــو کی ارزشی دارد ایــن جـــان مــا

پـــــــاینـــــــده بـــــــاد خــــــاک ایــــران مـــا

ایــــــران ای خــــــــرم بــــــهـــشـــت مــــــن

روشــــــــــن از تــــــــــو ســــر نــوشـت مــن

گــــــــــــر آتـــــــــش بـــــــارد بـــه پیکـــــرم

جـــــــــز مـهــــــــرت در دل نــــپـــــــــروم

از آب و خــاک و مهـــر تــو ، سرشتــه شـد گلــم

مــهر اگر بــــرون رود گلــــی می شــود دلــــم

مـهــــــــــــر تو چـــــــــون شـــد پیشــــــــه ام

دور از تـــــــــو نـــــیـســــــت انــــدیشـــــه ام

در راه تــــــو کی ارزشی دارد ایــن جـــان مــا

پـــایـــنـــده بــــــــاد خــــــــاک ایــــــران مـــا
/ 3 نظر / 23 بازدید
ازاده

دیدین زندایی ؟> ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست ِ دگران . بدگهران

شاهد

چه آرام ... در خود شکستم...