پسرم بزرگ شده دیگه

امروز صبح برای اولین بار رو پای پسرم خوابیدم.

نشسته بود و  پاهاشو دراز کرده بود و تلویزیون نگاه می کرد. منم رفتم و سرم گذاشتم رو پاهاش . انگاری تمام دنیا کیف داد.

/ 3 نظر / 32 بازدید
آزاده

خدایا تییام جونم عزیزم

آزاده

خدایا تییام جونم عزیزم

آزاده

خدایا تییام جونم عزیزم