چرا نمی شه؟؟؟

آخه مگه ميشه که آسمون هم دلسنگ بشه؟ ميشه که آسمون بارونو يادش بره.....اگه آسمون به کل يادش بره چی؟؟؟حتما يادش رفته......حتما...... آخه آسمون بغض می خواد چکار... اين زمينه که به آسمون نيآز داره که سيراب شه. ...... معلومه که فراموش می کنه.....خدايا بازهم همون ترس. بازهم همون خفگی.....بازهم ديوار....ديوار .... ديوار.... بازهم دلم هوای اون بالا رو کرده. اونجايی که همش آبی.... آبي و آبی...اما چه کنم که دستم نمی رسه....هر روز دورتر . که نزديکتر نمی شم. دورترو دورتر............خوبه که آدم خاکی باشه. اما دون بودن ......نه.... .....دلم هوای آسمونو داره خدايا....دلم هوای آسمونو داره .......خدايا........خدايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 3 بازدید