زندگی شايد همين باشد

دستور زندگی ( دالايی لاما) می دونم وقت گيره و حوصلشو ندارين. ولی يه نگاه کوچولو بهش بياندازين. پشيمون نمی شين.البته خيلی هاشو بايد يکی به خودم بگه. اما از اونجايی که من هميشه در پيشنهاد دادن... پيش قدم می شم...... و دست به نصيحتم خوبه.....اين بار هم نتونستم جلوی خودمو بگيرم.........آره... زندگی شايد همين باشد........ همين دو روز ...... و چه زود فرداش....امروز ميشه و...... امروزش ..... ديروز............و چه گريزی تو هر لحظه هست. انگاری ثانيه ها از دست ما آدميان فرار می کنند. و باز هم بايد گوش کرد و با جان و دل پذيرا شد و صبر پيشه نمود.......صبر....صبر.......

/ 0 نظر / 2 بازدید