همه چيز دست به دست هم داده

خدايا مرا چه مي شود؟؟؟ يکی ديگه از قشنگترين فيلمهايی که تو زندگيم ديدم و اثر عجيبی رو من گذاشت. وقتی داشتم دنبال سايت The Messenger مي گشتم ؛ همون جا بود. درست كنار هم آخه مگه ميشه؟؟؟؟؟
نامه ای درون بطری


Dear Katherin, Forgive me for being so angry when you left, I feel I 've been lost, no bearing, no campus, You were my true north, I could always steer for home when you are my home, I still think some mistake been made, I am sorry I didnt hold on to you so much strength, that even God couldnt pull you away.

/ 0 نظر / 2 بازدید