کجاييد کجاييد


ای قوم به حج رفته کجاييد؛کجاييد؟... معشوق همين جاست؛ بياييد ؛بياييد
معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار...در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟
گر صورت بی صورت معشوق ببينيد ..هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماييد
ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد ......... يکبار از اين خانه بر اين بام براييد
آن خانه لطيف است ؛ نشانهاش بگفتيد .. از خواجه آن خانه نشانه بنماييد
يک دسته گل کو ؛ اگر آن باغ بديديت ؟... يک گوهر جان کو ؛ اگر از بحر خداييد ؟
با اينهمه آن رنج شما گنج شما باد ... افسوس که بر گنج شما پرده شماييد

/ 0 نظر / 2 بازدید