او تنهاست

عزيزم صبور و قوی باش
فقط همينو می گم
همه ما تنهاييم
وقتی حس می کنی خيلی تنهايی
به ياد خدا بيافت
که هميشه تنهاست
خدا در وجود توست
اونهم تنهاست
اما با توست
پس تنها نيستی
هميشه بخشی از وجودت خداوندست
تو تنها نيستی
يه لحظه انديشه کن
می بينی که تنها نيستی
اين يه احساس
که آدمها حس می کنن که تنها هستن
اما واقعيت اين نيست
خدا رو فراموش نکن
اونهايی که تنها هستن
در واقع خدا رو فراموش کردن
خودتو بشناس وروجک من
اونوقت می بينی که تنها نيستی
صبور باش
اين دوران زودگذرست.

/ 1 نظر / 3 بازدید
sassan

اين داستان ادامه داشته سانسور شده. آخرش زيبا بوده. به گوينده رجوع گردد.