سه چمدون نتيجه هفت سال ز ندگی در چين

با يه چمدون اومدم و بعد از هفت سال زندگی تو چين ... ديروز با يه سری عمليات پارتيزانی پليسی آرتيستی... چهار تا چمدون خودم و همسری رو برديم بيرون.

دو تا از همکارا کمک خيلی بزرگی کردن و دست همگيشون درد نکنه.

و چقدر از خودم احساس رضايت می کنم که دردسر بار و اثاث رو نداشتم ... و يا وسايل آنچنانی که بخوام حالا نگران فروش و گذاشتنشون اينجا باشم...

ديگه چيزی تا روز مصاحبه نمونده...

خدايا باز هم خودت کمک کن.

/ 1 نظر / 9 بازدید