پرنده آسمانی

سلام. بيدار شو دلم هواتو کرده.....
همچون پرنده ای آسمانی....آسمان خيالم را از پرواز پر می کنی....
من عشق و سودای زمينی دارم.....منو از زندگی زمينيم محروم نکن.....
ای کاش زمينی بودنم به رسميت شناخته می شد......تا خودمو غريبه احساس نکنم. اينطور از قفس طلايی که برام ساختن نجات پيدا می کنم......
تو کوه بدنيا آمدم ....مثل بز....... مثل بز....و علف می خورم........
قدری مهربانتر با خودت باش....
يک جرعه صدای تو کافيست ...... وقتی هوای دلم ابريست.....
قول می دهم جنون دلتنگی را به رقصی از نوعی ديگر درآورم.....

/ 0 نظر / 3 بازدید